Huishoudelijk reglement

SAMENSTELLING VAN DE SCHOOL

Art. 1

De Belgische School voor Psychoanalyse bestaat uit Leden en Kandidaat-Leden. De Algemene Vergadering kan eveneens Ereleden, Oudleden en Correspondenten coöpteren.

Aan de activiteiten van de School kunnen ook Participanten deelnemen.

  • ”Lid” is diegene die, na jaren psychoanalytische ervaring, getuigt van een persoonlijk engagement in de psychoanalytische praktijk; hij/zij getuigt ook op persoonlijke wijze in de School van zijn/haar analytische vorming en van zijn/haar vermogen om de positie van psychoanalyticus/psycho-analytica in te nemen. Alle leden zijn automatisch geassocieerd Lid van de V.Z.W. Ze engageren zich in het doorgeven (de transmissie) van de psychoanalyse en in de werking van de School.
  • ”Kandidaat-lid” is diegene die zich wil engageren als psychoanalyticus /psychoanalytica binnen zijn eigen praktijk en supervisies en wiens ervaring en opleiding door de toelatingsjury als voldoende werden beoordeeld. Alle Kandidaat-leden worden geassocieerd Lid van de V.Z.W. Ze engageren zich in het doorgeven (de transmissie) van de psychoanalyse en in de werking van de School.
  • Op voorstel van het Bureau kan de Algemene Vergadering ”Oudleden” en ”Correspondenten” benoemen als erkenning voor hun bijdrage aan de psychoanalyse binnen hun eigen discipline.
  • ”Participant” is diegene die zich engageert om deel te nemen aan de activiteiten van de School. Deze deelname kan een eerste fase betekenen van een analytische vorming maar laat op generlei wijze toe zich psychoanalyticus of lid van de Belgische School voor Psychoanalyse te noemen. Wie als participant aanvaard wil worden moet zich reeds geëngageerd hebben in een psychoanalytisch werk bij een psychoanalyticus/ psychoanalytica.

WERKING

Art. 2 Taal

Nederlands en Frans zijn de twee officiële talen van de School.

Art. 3 Algemene Vergadering

De leden en de kandidaat-leden van de School vormen de Algemene Vergadering. De statutaire Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen binnen de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Ze wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samengeroepen op verzoek van een vijfde van de geassocieerde leden. Zij hebben het recht om zo’n vergadering aan te vragen maar niet om haar samen te roepen. Het is de taak van de Raad van Bestuur om de agenda van de Algemene Vergadering voor te bereiden. De Raad van Bestuur moet elk voorstel dat ondertekend is door minstens een twintigste van het aantal leden of kandidaat-leden op de laatst verschenen lijst op de agenda van de vergadering plaatsen. Beslissingen worden genomen met een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde geassocieerde leden. Om een lid uit te sluiten, om het huishoudelijk reglement te wijzigen of om de vereniging te ontbinden is de aanwezigheid van 2/3 van de geassocieerde leden nodig en een 2/3 meerderheid van de stemmen vereist. Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Dat verslag wordt naar alle geassocieerde leden opgestuurd. Het moet ondertekend zijn door minstens drie bestuursleden.

Art. 4 De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Belgische School voor Psychoanalyse op juridisch gebied. Hij waakt over de naleving van de statuten en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. Hij bestaat uit minstens vijf geassocieerde leden, voor drie jaar benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter benoemd onder de Leden en bij voorkeur elk uit een andere taalgroep, de schatbewaarder, de secretaris van de School en de andere bestuursleden, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de voorzitter en de ondervoorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur is tegelijk ook voorzitter van de School. De Raad van Bestuur benoemt voor elke taalgemeenschap een “Secretaris voor de Participanten”, en voor iedere gemeenschap ook een plaatsvervanger. De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen en bereidt ze voor. Hij bestuurt de V.Z.W. De beslissingen worden er bij gewone meerderheid genomen. Hij staat ieder jaar in voor de boekhouding die hij aan de statutaire Algemene Vergadering voorlegt. Een verslag van elke bijeenkomst van de Raad van Bestuur wordt door de secretaris opgesteld en door twee bestuursleden ondertekend.

Art. 5 Het Bureau

Het Bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de schatbewaarder en de leden die zij coöpteren. De voorzitter en de ondervoorzitter worden verkozen door de Algemene Vergadering van de geassocieerde leden. Het Bureau is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, de publicaties, de bibliotheek, alle wetenschappelijke activiteiten van de Belgische School voor Psychoanalyse en voor het nazien van de briefwisseling. Het Bureau ontvangt de kandidaatstellingen en onderzoekt of ze aan de eisen van de School voldoen vooraleer de kandidaten zich aan de ”Secretaris voor de Participanten” of aan de erkenningsjury voorstellen.

Art. 6 Erkenningsjury

De jury erkent de Kandidaat-leden en is samengesteld uit acht leden, vier per taalgroep. Ze worden door loting voor de duur van vier jaar aangeduid. De loting gebeurt binnen de Algemene Vergadering. Uitgezonderd de leden van het Bureau komen alle leden in aanmerking behalve zij die het Bureau lieten weten tijdelijk niet beschikbaar te zijn. Ze zijn om de twee jaar voor de helft vernieuwbaar. Ze kiezen een voorzitter. De jury beraadslaagt na overleg met het Bureau dat hen de nodige informatie verschaft. De jury moet minstens twee keer per jaar bijeenkomen en zijn beslissingen aan het Bureau meedelen. De jury beslist met gewone meerderheid.

TOELATING EN ERKENNING

Art. 7 Toelating van de Participanten

Diegene die wenst deel te nemen aan de werking in de Belgische School stuurt zijn/haar aanvraag met curriculum naar het Bureau die hem/haar zal uitnodigen om de ‘Secretaris voor de Participanten’ te ontmoeten. Het onderhoud zal gaan over de belangstelling van de aanvrager voor de psychoanalyse en zijn/haar verlangen zich te willen engageren binnen een psychoanalytische vereniging, meer bepaald de BSP-EBP. De ‘Secretaris voor de Participanten’ zal ook de modaliteiten van de vorming toelichten en mededelen aan wat hij/zij zal moeten voldoen om eventueel kandidaat-lid te worden. De ‘Secretaris voor de Participanten’ brengt verslag uit bij de Raad van Bestuur die een beslissing neemt. Deze wordt door het Bureau medegedeeld aan de aanvrager.

Art. 8 Erkenning als Kandidaat-lid

De Participant die deze stap wenst te zetten moet vooreerst het Bureau hiervan op de hoogte brengen; het Bureau gaat vervolgens na of de aanvrager/aanvraagster aan volgende voorwaarden voldoet: 1) een universitaire vorming hebben als klinisch psycholoog of als psychiater, of een opleiding gevolgd hebben die door het Bureau daarmee evenwaardig wordt geacht; 2) een klinische vorming genoten hebben (een gesuperviseerde stage in de psychiatrie, minstens 6 maanden halftijds, waarvan het project door het Bureau werd goedgekeurd); 3) op voldoende wijze de fundamentele teksten hebben doorgewerkt binnen meerdere seminaries en meer algemeen gedurende een belangrijke tijd hebben deelgenomen aan de werking van de School. De Participant ontmoet vervolgens drie leden van de jury, met uitsluiting van zijn/haar eigen analyticus (die niet aan de beraadslagingen deelneemt), en spreekt met hen over zijn/haar ervaring als analysant, over zijn/haar verlangen om als psychoanalyticus/ psychoanalytica te willen werken en over alle vragen die door deze passage worden opgeroepen. De Jury evalueert of het “psychoanalyticus/ psychoanalytica worden” voldoende werd doorgewerkt binnen de eigen analyse, de seminaries en binnen de werking van de School. Op basis van de getuigenis van de drie leden wordt de beslissing genomen bij meerderheid van de juryleden. De voorzitter van de jury stelt de kandidaat schriftelijk op de hoogte en nodigt hem/haar uit voor een onderhoud.

Art. 9 Erkenning als lid van de School

Het Kandidaat-lid dat lid wenst te worden richt zijn/haar kandidatuur aan het Bureau met een beschrijving van zijn traject binnen de School en zijn/haar supervisies (ten minste bij twee analytici). Vervolgens richt het Bureau een kartel op waarin elke deelnemer zich engageert tot een collegiaal werk betreffende ”het verlangen van de analyticus” vanuit de praktijk van de kandidaat. Het kartel bestaat uit twee door de kandidaat gekozen leden (één ervan kan ook lid zijn van een andere psychoanalytische vereniging) en twee leden door loting aangeduid. Het kartel bestaat maximaal één jaar en komt tenminste drie maal samen. De leden van het kartel(zonder de aanvrager/aanvraagster) getuigen over hun bevindingen en delen hun besluiten mee aan de Algemene Vergadering van de leden, die zal beslissen met eenvoudige meerderheid. Deze beslissing zal aan de aanvrager/aanvraagster medegedeeld worden door het Bureau, dat eventueel de betrokkene ook ontmoet.

ETHIEK

Art. 10

De Leden, de Kandidaat-leden en de Participanten verbinden zich er toe zich te houden aan de psychoanalytische ethiek. De geassocieerde leden hebben de verantwoordelijkheid om te waken over de toepassing van de regels van de deontologie van de psychoanalyse en over de relaties tussen de deelnemers van de School. De Algemene Vergadering delegeert aan de Raad van Bestuur de taak om de gepaste maatregelen te nemen ten aanzien van de Participanten in geval van ernstige inbreuk op de psychoanalytische ethiek. De betreffende persoon kan in beroep gaan bij de Algemene Vergadering. Ten aanzien van de geassocieerde leden is uitsluitend de Algemene Vergadering bevoegd.

ONDERWIJS

Art. 11  

1° De School organiseert leerseminaries die een introductie bieden tot de lectuur van fundamentele teksten binnen de psychoanalyse.

2° De School moedigt ook een analytische opleiding aan in kleine studiegroepen of beperkte seminaries. Die ontstaan op basis van individuele initiatieven of suggesties van het Bureau. Ze bieden de plaats bij uitstek tot gezamenlijk werk om de analytische theorie en praktijk verder uit te diepen.

3° Het Bureau organiseert lezingen en wetenschappelijke bijeenkomsten, die eventueel ook openstaan voor een publiek van buiten de School.

Dit reglement werd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 oktober 2010 goedgekeurd.

Wijzigingen

Art.1, §2, Art. 3, Art. 4, Art.5 en Art.10 werden gewijzigd volgens beslissing van de AV van 24 juni 2015. (Uittreksels uit PV hieronder).

Uittreksels uit de PV van AV op 24 juni 2015

(…) Het voorstel om een structureel onderscheid te maken tussen enerzijds het psychoanalytisch curriculum (gradus) en anderzijds de institutionele verantwoordelijkheden werd ter stemming aan de A.V. voorgelegd. Vanuit statutair oogpunt is het wenselijk dat kandidaat-leden geassociëerde leden worden van de V.Z.W en betrokken worden in haar organisatie.

  1. Aanpassing Huishoudelijk Reglement

De volgende principes werden unaniem en zonder onthoudingen aangenomen:

  • Participanten hebben het statuut van genodigden. Ze zijn geen lid van de V.Z.W. Ze betalen een bijdrage in de kosten (status quo).
  • De Kandidaat-leden en de Leden zijn geassociëerde leden van de V.Z.W. Ze betalen allen een equivalent lidmaatschap. (Van dat ogenblik nemen ze deel aan de A.V. en kunnen ze zetelen in de R.V.B).
  • De voorzitter en de ondervoorzitter worden gekozen door de geassociëerde leden (status quo).
  • De R.V.B en het bureau bestaan op zijn minst voor de helft uit leden.
  • De leden van de jury worden door loting aangeduid onder de leden, met uitsluiting van de leden van het bureau (status quo).

Deze principes zijn meteen van toepassing.

Het juridisch op punt stellen zal later volgen. Er is een verwarring van de termen tussen juridisch statuut, geassociëerd lid (van de V.Z.W) en de statuten van de gradus (lid = psychoanalyticus/a)

Een meer aangepaste naamgeving zal op punt gesteld worden wanneer de gradus wordt geëvaluëerd.

ADDENDA

Procedure voor mensen die de School hebben verlaten en wensen terug te komen

Een motivatiebrief naar het Bureau sturen, een gesprek met de Voorzitter hebben die aan de Algemene Vergadering verslag geeft die op haar beurt al dan niet goedkeurt (1/2 +1 van de aanwezige en vertegenwoordigde leden). Vorige gradus wordt behouden.

Aanvaard door de Algemene Vergadering van 26 juni 2013.

Vanaf 01/01/2016 :

Jaarlijkse lidgelden

Leden en kandidaat-leden: 220€;

Deelname aan de kosten:

Participanten: 150€;

Oudleden en Correspondenten: 50€.

Zoals beslist op AV van 24 juin 2015

Ce message est également disponible en : Frans