Huishoudelijk reglement

(en français)

Samenstelling van de School

Art. 1  
De Belgische School voor Psychoanalyse bestaat uit titulaire Leden en geassocieerde Leden. De Algemene Vergadering kan eveneens “leden honoris causa”, Ereleden en Correspondenten coöpteren.
 Aan de activiteiten van de School kunnen ook Participanten deelnemen.


  • ”Titulair lid” is diegene die, na jaren psychoanalytische ervaring, getuigt van een persoonlijk engagement in de psychoanalytische praktijk; hij/zij getuigt ook op persoonlijke wijze in de School van zijn/haar analytische vorming en van zijn/haar vermogen om de positie van psychoanalyticus/analytica in te nemen. Alle leden zijn automatisch geassocieerd Lid van de V.Z.W. Ze engageren zich in de transmissie van de psychoanalyse en in de werking van de School. 
  • ”Geassocieerd lid” is diegene die zich wil engageren als psychoanalyticus /psychoanalytica binnen zijn eigen praktijk en supervisies en wiens ervaring en opleiding door de toelatingsjury als voldoende werden beoordeeld.
  • Op voorstel van het Bureau kan de Algemene Vergadering ”leden honoris causa” en ”Correspondenten” benoemen als erkenning voor hun bijdrage aan de psychoanalyse binnen hun eigen discipline. 
  • Op voorstel van het Bureau kan de Algemene Vergadering Titulaire leden van de School die op rust gaan, benoemen tot ereleden.
  • ”Participant” is diegene die zich engageert om deel te nemen aan de activiteiten van de School. Deze deelname kan een eerste fase betekenen van een analytische vorming maar laat op generlei wijze toe zich psychoanalyticus of lid van de Belgische School voor Psychoanalyse te noemen. Wie als participant aanvaard wil worden.

Art.1 bis De geassocieerde leden Alle titulaire leden en geassocieerde leden zijn automatisch geassocieerde leden van de V.Z.W. Ze engageren zich in het doorgeven (de transmissie) van de psychoanalyse en in de werking van de School en constitueren dus de Algemene Vergadering van de V.Z.W.

Werking

Art. 2 Taal Nederlands en Frans zijn de twee officiële talen van de School.

Art. 3 Algemene Vergadering De statutaire Algemene Vergadering komt één keer per jaar samen binnen de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Ze wordt samengeroepen door de Raad van Bestuur. Een buitengewone Algemene Vergadering kan worden samen geroepen op verzoek van een vijfde van de geassocieerde leden. Zij hebben het recht om ze aan te vragen maar niet om haar samen te roepen. Het is de taak van de Raad van Bestuur om de agenda van de Algemene Vergadering voor te bereiden. De Raad van Bestuur moet elk voorstel dat ondertekend is door minstens een twintigste van het aantal geassocieerde leden op de laatst verschenen lijst op de agenda van de vergadering plaatsen. De voorzitter en de vicevoorzitter – bij voorkeur elk van een verschillend taalregime – worden uit de titulaire leden verkozen door de Algemene Vergadering. Zij worden aangeduid voor een mandaat van 3 jaar. Beslissingen worden genomen met een absolute meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde geassocieerde leden. Om een lid uit te sluiten, om het huishoudelijk reglement te wijzigen of om de vereniging te ontbinden is de aanwezigheid van 2/3 van de geassocieerde leden nodig en een 2/3 meerderheid van de stemmen vereist. Van elke Algemene Vergadering wordt een verslag gemaakt door de secretaris. Dat verslag wordt naar alle geassocieerde leden opgestuurd. Het moet ondertekend zijn door minstens drie bestuursleden.

Art. 3 bis Beslissingsmodus in de AV De beslissingen van de AV worden voorbereid en gefinaliseerd als volgt:

  1. Het initiatief: Een persoon, een groep of de RvB redigeert een werknota als vertrekpunt van een voorstel en communiceert dit aan allen.
  2. De uitwerking: De nota wordt bediscussieerd en, indien nodig, wordt een werkgroep in het leven geroepen waaraan alle leden en participanten kunnen deelnemen. De groep komt zo vaak samen als zij dat wenst en haar documenten worden via de website aan allen ter beschikking gesteld. Aan het eind van de werkzaamheden stelt de persoon of groep aan ontwerpnota op en maakt deze officieel over aan de RvB.
  3. Voorbereiding van de beslissing: De RvB verifieert of het voorstel gewettigd is en niet in tegenstrijd met het H.R. of andere beslissing die lopende zijn, enz.
  4. Beslissing: nadat de voorzitter het voorstel en de posities die daaromtrent worden ingenomen, heeft voorgesteld, beslist de RvB hierover bij geheime stemming.

Art. 4 De Raad van Bestuur De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Belgische School voor Psychoanalyse op juridisch gebied. Hij waakt over de naleving van de statuten en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. Hij bestaat uit minstens vijf geassocieerde leden, waarvan minstens de helft Titulaire leden zijn. Behalve de voorzitter en de vicevoorzitter, bestaat de Raad van Bestuur uit een schatbewaarder, de secretarissen en de andere bestuursleden, benoemd door de algemene vergadering op voorstel van de voorzitter en de ondervoorzitter. De Raad van Bestuur benoemt voor elke taalgemeenschap een “Secretaris voor de Participanten”,en telkens ook een plaatsvervanger. Zij zorgen voor het onthaal van personen die tot de School willen toetreden en begeleiden de participanten ook tijdens hun vormingstraject.De Raad van Bestuur roept de Algemene Vergadering samen en bereidt ze voor. Hij bestuurt de VZW. De beslissingen worden er bij gewone meerderheid genomen. Hij staat ieder jaar in voor de boekhouding die hij aan de statutaire Algemene Vergadering voorlegt. Een verslag van elke bijeenkomst van de Raad van Bestuur wordt door de secretaris opgesteld en door twee bestuursleden ondertekend.

Art. 5 Het Bureau Het Bureau bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris(sen), de schatbewaarder en de leden die zij coöpteren. Minstens de helft van hen zijn titulaire leden. Het Bureau is verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs, de publicaties, de bibliotheek, alle wetenschappelijke activiteiten van de Belgische School voor Psychoanalyse en voor het nazien van de briefwisseling. Het Bureau ontvangt de kandidaatstellingen en onderzoekt of ze aan de eisen van de School voldoen vooraleer de kandidaten zich aan de ”Secretaris voor de Participanten” of aan de erkenningsjury voorstellen.

Art. 6 Erkenningsjury De jury erkent de geassocieerde leden en is samengesteld uit acht Titulaire leden vier per taalgroep. Ze worden door loting voor de duur van vier jaar aangeduid. De loting gebeurt binnen de Algemene Vergadering. Uitgezonderd de leden van het Bureau komen alle Titulaire leden in aanmerking behalve zij die het Bureau lieten weten tijdelijk niet beschikbaar te zijn. Ze zijn om de twee jaar voor de helft vernieuwbaar. Ze kiezen een voorzitter. De jury beraadslaagt na overleg met het Bureau dat hen de nodige informatie verschaft. De jury moet minstens twee keer per jaar bijeenkomen en zijn beslissingen aan het Bureau meedelen. De jury beslist met gewone meerderheid.

Toelating en Erkenning

Art. 7 Toelating van de Participanten Diegene die wenst deel te nemen aan de werking in de Belgische School stuurt zijn/haar aanvraag met curriculum naar het Bureau die hem/haar zal uitnodigen om de “Secretaris voor de Participanten” te ontmoeten. Het onderhoud zal gaan over de belangstelling van de aanvrager voor de psychoanalyse en zijn/haar verlangen zich te willen engageren binnen een psychoanalytische vereniging, meer bepaald de BSP-EBP. De “Secretaris voor de Participanten” zal ook de modaliteiten van de vorming toelichten en mededelen aan wat hij/zij zal moeten voldoen om eventueel geassocieerd lid te worden. De ‘Secretaris voor de Participanten’ brengt verslag uit bij de Raad van Bestuur die een beslissing neemt. Deze wordt door het Bureau medegedeeld aan de aanvrager.

Art. 8 Erkenning als Geassocieerd lid De Participant die deze stap wenst te zetten moet vooreerst het Bureau hiervan op de hoogte brengen; het Bureau gaat vervolgens na of de aanvrager/ster aan volgende voorwaarden voldoet: 1) een universitaire vorming hebben als klinisch psycholoog of als psychiater, of een opleiding gevolgd hebben die door het Bureau daarmee evenwaardig wordt geacht; 2) een klinische vorming genoten hebben (inclusief onder andere een gesuperviseerde stage in de psychiatrie, mins-tens 6 maanden halftijds, waarvan het project door het Bureau werd goedgekeurd); 3) tijdens een voldoende lange periode actief hebben deelgenomen aan minstens drie seminaries, één over Freud, één over Lacan en één over een Angelsaksische psychoanalyticus of Ferenczi, en meer algemeen gedurende een belangrijke tijd hebben deelgenomen aan de werking van de School. De Participant ontmoet vervolgens drie leden van de jury, met uitsluiting van zijn/haar eigen analyticus (die niet aan de beraadslagingen deelneemt), en spreekt met hen over zijn/haar ervaring als analysant, over zijn/ haar verlangen om als psychoanalyticus/ca te willen werken en over alle vragen die door deze passage worden opgeroepen. De Jury evalueert of het “psychoanalyticus/ca worden” voldoende werd doorgewerkt binnen de eigen analyse, de seminaries en binnen de werking van de School. Op basis van de getuigenis van de drie leden wordt de beslissing genomen bij meerderheid van de juryleden. De voorzitter van de jury stelt de kandidaat schriftelijk op de hoogte en nodigt hem/haar uit voor een onderhoud.

Art. 9 Erkenning als Titulair lid Het geassocieerd lid dat titulair lid wenst te worden richt zijn/haar kandidatuur aan het Bureau met een beschrijving van zijn traject binnen de School en zijn/ haar supervisies (ten minste bij twee analytici waarvan tenminste één titulair lid is van de School). Vervolgens richt het Bureau een kartel op waarin elke deelnemer zich engageert tot een collegiaal werk betreffende ”het verlangen van de analyticus” vanuit de praktijk van de kandidaat. Het kartel bestaat uit twee door de kandidaat gekozen titulaire leden (één ervan kan ook lid zijn van een andere psychoanalytische vereniging) en twee titulaire leden door loting aangeduid. Het kartel bestaat maximaal één jaar en komt tenminste drie maal samen. De leden van het kartel (zonder de aanvrager/aanvraagster) getuigen over hun bevindingen bij de Jury. Samen beslissen zij met eenvoudige meerderheid. De voorzitter van de Jury informeert de betrokkene per brief. Als een kartel tijdens de looptijd van een jaar niet kan worden voleindigd, dan wordt het automatisch ontbonden. De procedure kan later worden hernomen.

Art. 9 bis De terugkerenden Het geassocieerd lid dat de School heeft verlaten, maar beslist haar opnieuw te vervoegen richt daartoe een motivatiebrief aan het Bureau. Vervolgens ontmoet hij/zij de voorzitter, die het voorlegt aan de Algemene Vergadering die stemt, met gewone meerderheid, of de aanvra(a)g(st)er terugkeert in dezelfde gradus. De participant die de School heeft verlaten, maar beslist om haar opnieuw te vervoegen richt daartoe een motivatiebrief aan het Bureau. Vervolgens ontmoet hij/zij de secretaris voor de participanten die de vraag voor terugkeer voorlegt aan de Raad van Bestuur.

Ethiek

Art. 10 Alle leden verbinden zich er toe zich te houden aan de psychoanalytische ethiek. De geassocieerde leden hebben de verantwoordelijkheid om te waken over de toepassing van de regels van de deontologie van de psychoanalyse en over de relaties tussen collega’sDe Algemene Vergadering delegeert aan de Raad van Bestuur de taak om de gepaste maatregelen te nemen in geval van inbreuk op de psychoanalytische ethiek. De betreffende persoon kan in beroep gaan bij de Algemene Vergadering. Ten aanzien van de geassocieerde leden is uitsluitend de Algemene Vergadering bevoegd.

Onderwijs

Art. 11  Elke gemeenschap organiseert het onderwijs op de manier die haar het meest opportuun lijkt, rekening houdend met het voormalige onderwijs in die gemeenschap. De leden  kunnen de onderwijsactiviteiten in de taal van hun keuze bijwonen. Dit onderwijs bevat volgende elementen: 1) leerseminaries die een introductie bieden tot de lectuur van fundamentele teksten binnen de psychoanalyse; 2) een analytische opleiding aan in kleine studiegroepen of beperkte seminaries. Die ontstaan op basis van individuele initiatieven of suggesties van het Bureau. Ze worden verzorgd door geassocieerde leden en bieden de plaats bij uitstek tot gezamenlijk werk om de analytische theorie en praktijk verder uit te diepen; 3) lezingen en wetenschappelijke bijeenkomsten, die eventueel ook openstaan voor een publiek van buiten de School.

Art 11. bis De vorming loopt verder Zowel de vorming die verondersteld wordt ‘oneindig’ te zijn als het engagement binnen de School veronderstellen een effectieve deelname aan het onderwijs van de School door participanten en geassocieerde leden.

Voor een lekenanalyse

Art. 12 In navolging van Freud (1926) ondersteunt de School duidelijk de lekenanalyse, dit wil zeggen een vorming die de persoonlijke analyse, de supervisies, de seminaries en de contacten met collega’s vooropstelt ten opzichte van een universitaire opleiding, welke deze ook is. Dit impliceert echter niettemin dat de leden erover waken dat zij beschikken over de noodzakelijke en doorgedreven theoretische kennis die nodig is om de psychoanalyse te beoefenen.

De School en haar omgeving

Art. 13 De School ondersteunt een psychoanalyse die in contact staat met de hedendaagse wereld zowel inzake haar theoretische reflecties en inzake haar aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen als inzake het in rekening nemen van technieken waarvan de grondslagen en de ontwikkelingen psychoanalyse begunstigen.

Reglement per stemming goedgekeurd op de buitengewone Algemene Vergadering van 26 september 2018.

Art. 8.3 gewijzigd en aangevuld, goedgekeurd per stemming op buitengewone Algemene Vergadering van 8 februari 2020.