Privé: Uitkomst van werkgroepen “onbehagen”, Vincent MAGOS

(en français)

door Vincent Magos

Beste Collega,

Wij vragen jouw aandacht voor deze bijzondere newsletter aangaande de thematiek « onbehagen in de BSP »

In aansluiting bij allerlei initiatieven van het vorige Bestuur o.l.v. Johan De Groef, nam ook het huidige bestuur het initiatief om verder werk te maken van onze School.

Mei vorig jaar bespraken we in de Raad van Bestuur een nota Onbehagen in de BSP die vervolgens aanleiding was om een Franstalige en een Nederlandstalige werkgroep hierover verder te laten werken.

In bijlage 2, vind je de neerslag van de werkzaamheden,reflecties van beide groepen.

De Raad van Bestuur vindt het nu van algemeen belang dat deze dokumenten door iedereen worden gelezen en becommentarieerd. In een eerste beweging kan dit per mail. Het Bureau zal alle reacties bundelen en aan iedereen ter beschikking stellen. Op Diotima zal er een  moment voorzien worden voor een collectieve gedachtewisseling. Nadien zal de Raad van Bestuur zich beraden over alle bekomen feedback. Finaal leeft de vraag vanuit de Nederlandstalige werkgroep dat er op een bepaald moment over de tekst zal gestemd worden zodat minstens duidelijkheid ontstaat welke richting wij met zijn allen willen uitgaan.

Vanzelfsprekend valt er nog heel wat uit te werken en wordt er op dit moment niets gezegd over overgangsmaatregelen. We wensen op dit ogenblik enkele een gedachtewisseling en standpuntname m.b.t. de grote lijnen en oriëntaties

Voor alle verdere commentaren en/of vragen kan je altijd terecht of bij de Bureauleden, dan wel bij leden van de Raad van Bestuur

Collegialiter